Dembsey

13 tekstów – auto­rem jest Dem­bsey.

Są ludzie, na wi­dok których trze­ba się uśmie­chnąć ;) 

myśl
zebrała 194 fiszki • 7 lutego 2014, 22:20

Kocham ludzi z poczu­ciem hu­moru. Przy nich jes­tem o całą siebie szczęśliw­sza :) 

myśl
zebrała 226 fiszek • 30 czerwca 2013, 08:02

Przyk­re uczu­cie uświado­mić so­bie, że bar­dziej war­tościowe jest to, cze­go prag­niemy, niż to, co już mamy. 

myśl
zebrała 204 fiszki • 13 czerwca 2013, 22:08

W oczach dob­rych ludzi często jes­teśmy lep­si od nich samych. 

myśl
zebrała 168 fiszek • 12 maja 2013, 23:46

Kochaj­my, póki niebo nam sprzyja. 

myśl
zebrała 162 fiszki • 13 lutego 2013, 06:30

Nie bój się cier­pienia, to dro­ga ku doskonałości. 

myśl
zebrała 148 fiszek • 12 stycznia 2013, 20:51

W sprzy­jających oko­licznościach z każde­go dnia ro­bię dzieło sztuki. 

myśl dnia z 14 maja 2014 roku
zebrała 176 fiszek • 1 grudnia 2012, 15:54

Nie ten mo­ment, nie ta de­cyz­ja, i nic już nie jest ta­kie samo. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 16 listopada 2012, 13:20

Naj­piękniej­sze wspom­nienia to dob­ry powód do marzeń. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 10 listopada 2012, 15:54

Blis­kości by­wają pozorne. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 23 października 2012, 19:38
Dembsey

Urszula. Wrocław.

Zeszyty
  • Słowa – War­to tu wrócić.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 grudnia 2016, 19:29Dembsey sko­men­to­wał tek­st Zapomnij. Przeszłość prędzej cię [...]

24 sierpnia 2016, 19:56Dembsey sko­men­to­wał tek­st Mężczyz­na za­dowo­lony gas­tro­nomicznie, [...]

15 listopada 2015, 19:49Dembsey sko­men­to­wał tek­st Upiłem łyk ciebie

15 listopada 2015, 19:42Dembsey sko­men­to­wał tek­st Na ty­le jes­tem niedos­ko­nały, [...]

20 października 2015, 07:15Dembsey sko­men­to­wał tek­st Do­tykasz mo­je­go ser­ca­tak lek­ko [...]

20 października 2015, 07:06Dembsey sko­men­to­wał tek­st Jeden kielich nie za­wadzi, [...]